Organizare

Presedintele Colegiului Director al Camerei are urmatoarele atributii in exercitarea carora emite, dupa caz, dispozitii:
 • a) reprezinta Camera in raporturile cu persoanele fizice si juridice;
 • b) aduce la indeplinire hotararile Colegiului director si rezolva lucrarile curente;
 • c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei, cu respectarea conditiilor de concurs sau interviu, dupa caz, organizat de Colegiul director, in limita organigramei si statului de functiuni, aprobate de Adunarea generala a Camerei;
 • d) prezinta in fiecare adunare generala rapoarte privind activitatea desfasurata de Colegiul director si face propuneri pentru imbunatatirea acesteia;
 • e) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director al Camerei;
 • f) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei. Presedintele poate delega aceasta atributie vicepresedintelui;
 • g) comunica notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum si cele adoptate de Adunarea generala, Colegiul director si dispozitiile proprii;
 • h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

Componenţa Colegiului Director al CNP Galaţi  mandatul: 2017- 2020

Vicepreşedinte UNNPR:  Notar Public Vasile Varga

Preşedinte al Colegiului Director CNP Galaţi: Notar Public Liviu-Bogdan Ciucă.

Vicepreşedinte al Colegiului Director CNP Galaţi: Notar Public Nicolae Ciprian Nica.

Membrii:  Notar Public Gina Constantinescu,  Notar Public  Claudiu-Cornel Marina, Notar Public Luana-Thereza Negoiţă,  Notar Public  Floarea  Urs.

Membrii supleanţi în Colegiul Director: Notar Public Tiberiu-Codruţ Manoliu, Notar Public Cosmin Pană,  Notar Public Simona Carmen Petcu, Notar Public George-Cristian Schin, Notar Public Luminiţa Tănase.

Reprezentantul Camerei Notarilor Publici Galaţi în Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România: Notar Public Vasile Varga, Supleant: Notar Public Rustem  Renan.

Membrii  în Biroul Executiv al UNNPR: Notar Public  Vasile Varga – Vicepreşedinte UNNPR, Notar Public Liviu-Bogdan Ciucă – Preşedintele CNP Galaţi.

Membru în Comisia de Cenzori: Notar Public Bogdan Constantin Ivan,  Notar Public Emil Mihalache.

Reprezentant propus de CNP Galaţi pentru functia de cenzor al UNNPR:  Notar Public Carmen Strună.

Alte funcţii deţinute de notari din  cadrul CNP Galaţi

Membru în Consiliul Director al Institutului Notarial Român –  Notar Public Vasile Varga

Redactor șef al redacției Buletinului Notarilor Publici –  Notar Public Liviu Bogdan Ciucă

Președintele Casei de Pensii  a UNNPR  – Notar Public Ciprian Nicolae Nica

Membru în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări a UNNPR:  Notar Public Cristinel Horaţiu Hogaş

Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.

In cazul in care numarul legal nu este intrunit, Colegiul Director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua Adunare generala in termen de cel mult 7 zile.

Adunarea generala, convocata in conditiile alineatului precedent, isi va putea desfasura activitatea in prezenta a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai. Adunarea generala adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti.

Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:

 • a) alege si revoca Colegiul director compus din presedinte, vicepresedinte si 3-5 membri si stabileste indemnizatiile acestora; Mandatul Colegiului director incepe la data alegerii sale si este de 3 ani;
 • b) alege si revoca reprezentantul Camerei si supleantul acestuia in Consiliul Uniunii;
 • Revocarea celor prevazuti la lit. a) si b) se va putea hotara, la cererea majoritatii membrilor Adunarii generale a Camerei, ori la propunerea membrilor Consiliului, pentru inactivitate, comportament necorespunzator in exercitarea functiei sau a calitatii de notar public, de natura sa aduca atingere intereselor Uniunii, Camerei sau a prestigiului institutiei notariale;
 • c) organizeaza alegerile pentru presedinte si vicepresedintii Consiliului Uniunii dintre reprezentantii Camerelor in Consiliul Uniunii, conform Regulamentului pentru alegeri;
 • d) alege reprezentantii Camerei conform normei de reprezentare la Congres;
 • e) alege si revoca membrii Comisiei de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia cenzorilor;
 • f) alege si revoca reprezentantii Camerei in Consiliul de disciplina al Uniunii;
 • g) propune Consiliului Uniunii numarul de birouri notariale si/sau de notari publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate, precum si actualizarea acestora, cu prioritate in raport cu numarul notarilor stagiari, care au promovat examenul de notar public. La actualizare se vor avea in vedere numarul notarilor publici in exercitiu, cerintele locale, rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor si volumul solicitarilor.
 • h) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune;
 • i) acorda, in cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public, pentru situatia prevazuta la art. 11 lit. j);
 • j) analizeaza anual activitatea Colegiului director si a reprezentantului Camerei in Consiliul Uniunii;
 • k) stabileste organigrama secretariatului, schema de functii si de salarizare, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ;
 • l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut

Telefoane:

0236 470 205 / 0236 470 805

Adresa:

Galati, Strada Eroilor nr. 19, jud.Galati

Webdesign by:

MediaSoftware